Khalifah

Tarikh

Khalifah Umar bin Khaththab ra. Memikirkan Urusan Umat hingga Akhir Hayat

Umar bin Khaththab ra. adalah khalifah kedua kaum muslim. Banyak terobosan kebijakan yang Khalifah Umar keluarkan untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslim. Pada masa pemerintahannya, beliau membentuk diwan baitulmal, menetapkan penanggalan hijriah, dan memungut kharaj atas tanah. Semasa menjadi khalifah, Umar mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjadi pelayan umat hingga akhir hayatnya.

Read More
Syarah Hadis

Dua Belas Khalifah (Basyârah akan Tegaknya Khilafah)

Menurut Ibn Hibban, hadis dua belas khalifah ini tidak membatasi jumlah khalifah hanya dua belas saja. Al-Hafizh as-Suyuthi (w. 911 H) dalam Târîkh al-Khulafâ’, telah menyebutkan para khalifah Khulafaur Rasyidin, Bani Umayah, dan Bani Abbasiyah; semuanya berjumlah 73 khalifah yang ia katakan al-muttafaq ‘alâ shihah imâmatihi wa ‘aqd bay‘atih (telah disepakati keabsahan imamah dan akad baiatnya).

Read More