Dua Belas Khalifah (Basyârah akan Tegaknya Khilafah)

Menurut Ibn Hibban, hadis dua belas khalifah ini tidak membatasi jumlah khalifah hanya dua belas saja. Al-Hafizh as-Suyuthi (w. 911 H) dalam Târîkh al-Khulafâ’, telah menyebutkan para khalifah Khulafaur Rasyidin, Bani Umayah, dan Bani Abbasiyah; semuanya berjumlah 73 khalifah yang ia katakan al-muttafaq ‘alâ shihah imâmatihi wa ‘aqd bay‘atih (telah disepakati keabsahan imamah dan akad baiatnya).

Baca Selengkapnya