Penaklukan Baitulmaqdis dan Kebijakan Khalifah Umar bin Khaththab ra. bagi Penduduknya

Pasukan Islam mengepung pasukan Romawi di Baitulmaqdis. Mereka tidak berkutik dan mengajukan permintaan berdamai dengan kaum muslimin. Khalifah Umar bin Khaththab ra. pun menerima perjanjian damai tersebut dengan syarat mereka membayar jizyah. Umar menulis surat untuk mereka dengan jaminan keamanan.

Baca Selengkapnya

[Tarikh Khulafa] Penaklukan Wilayah Kekuasaan Heraklius

Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Yarmuk, sebagian bangsa Romawi berlindung ke Kota Fihl. Bantuan besar dari Kaisar Romawi juga tengah menuju Damaskus. Amirulmukminin Umar bin Khaththab ra. memerintahkan Abu Ubaidah agar mengirim satu ekspedisi pasukan ke Fihl. Sedangkan Abu Ubaidah dan pasukan lainnya pergi ke Damaskus. Mereka pun berhasil menaklukkan Kota Damaskus.

Baca Selengkapnya

[Tarikh Khulafa] Kekhalifahan Umar bin Khaththab ra. Berhasil Menumbangkan Peradaban Persia

Penaklukan Nihawand merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada umat Islam. Harapan Negara Adidaya Persia sirna. Mereka merasa putus asa untuk bisa mengembalikan kekuasaannya. Terwujudlah doa Rasulullah saw.. Ibnu Musayyab mengatakan, “Rasulullah saw. berdoa, agar kekuasaan Kisra betul-betul tercerai berai.”

Baca Selengkapnya

Audit Kekayaan Pejabat pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khaththab ra.

Ketika Khalifah Umar bin Khaththab ra. meragukan kekayaan seorang wali, amil, atau pejabat lainnya, ia akan mengaudit jumlah kekayaan pejabat tersebut. Jika beliau menemukan kelebihan dari yang telah ditentukan sebagai penghasilannya yang sah, pejabat itu tidak berhak memiliki harta tersebut. Harta yang disita ini sepenuhnya diserahkan dan menjadi pemasukan baitulmal negara Khilafah.

Baca Selengkapnya

[Tarikh Khulafa] Khalifah Umar bin Khaththab ra. Membangun Kota Bervisi Kemaslahatan

Pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan Kota Madain dan menjadikannya pusat kegiatan kaum muslimin di Irak. Namun dalam perkembangannya, Khalifah Umar bin Khaththab ra. melihat Kota Madain tidak layak untuk menjadi tempat tinggal kaum muslimin karena kurang bersih. Khalifah Umar bin Khaththab ra. akhirnya memerintahkan untuk mencari daerah yang layak sebagai tempat tinggal kaum muslimin di Irak.

Baca Selengkapnya

[Tarikh Khulafa] Umar bin Khaththab ra. Meng-hima Sebagian Harta Milik Umum untuk Kepentingan Rakyat

Hima sebagian harta milik umum yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra. adalah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw.. Kebijakan ini diambil bukan untuk kepentingan pribadi penguasa atau individu yang lain. Akan tetapi, Negara menguasai dan mengelola sebagian harta milik umum adalah demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin.

Baca Selengkapnya

[Tarikh Khulafa] Amirulmukminin Umar bin Khaththab ra. Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Rakyat

Amirulmukminin memberikan makanan kepada seluruh rakyatnya, lelaki, wanita, bahkan budak, masing-masing dua jarib. Apa yang dilakukan Amirulmukminin Umar bin Khaththab ra. adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala negara. Dia berkewajiban menjamin kebutuhan pokok seluruh rakyatnya terpenuhi dengan baik.

Baca Selengkapnya