Calon Istri Mensyaratkan Calon Suami Punya Harta Dulu, Bolehkah?

Oleh: Ustaz M. Shiddiq Al Jawi

MuslimahNews.com, FIKIH – Tanya: Seorang perempuan yang diajak menikah mensyaratkan agar calon suaminya memiliki harta dengan batasan tertentu, baru bisa menikah. Apakah ini boleh? (Ujang, Bogor)

Jawab: Boleh seorang perempuan mensyaratkan agar calon suaminya mempunyai harta dalam jumlah tertentu sebelum menikah. Namun, disyaratkan jumlahnya masih dalam batas kesanggupan calon suami. Jika jumlahnya di luar kesanggupan calon suami, maka persyaratan itu batal dan tidak berlaku.

Dalil bolehnya membuat persyaratan semacam itu adalah sabda Nabi Saw.,

“Kaum muslimin [bermuamalat] sesuai syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal.” (HR Abu Dawud no 3120; Ath-Thabrani no 13507)

Ketentuan Mengenai Syarat

Hadis ini menunjukkan bolehnya kaum muslimin membuat syarat yang mereka tetapkan sendiri (disebut syarat ja’liy) dalam berbagai muamalah mereka, misalnya dalam akad jual beli, ijarah (sewa), syirkah, dan nikah. Namun syarat semacam ini ada batasan syar’i-nya, yakni tidak boleh menyalahi nas/hukum syara‘.

Sebab Nabi Saw. bersabda,

“Setiap syarat yang menyalahi Kitabullah adalah batil, meskipun seratus syarat.” (HR Bukhari no 2529; Ibnu Majah no 2512) (Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, 1/101; Taqiyuddin An-Nabhani, Asy-Syakhshiyah, 3/53; M. Husain Abdullah, Al-Wadhih fi Ushul Al-Fiqh, h. 238).

Baca juga:  Habis Surat Nikah, Terbitlah Kartu Nikah

Selain dalil umum di atas, ada dalil khusus yang membolehkan membuat syarat sendiri dalam pernikahan. Sabda Nabi Saw.,

“Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi, adalah apa-apa yang dengannya dapat menghalalkan farji bagimu [nikah].” (HR Abu Dawud no 1827; An-Nasa`i no 1056; Ahmad no 16664)

Jadi, boleh hukumnya perempuan mensyaratkan calon suaminya mempunyai harta lebih dulu, misal harus mempunyai uang Rp10 juta, atau mempunyai rumah, mobil, dan sebagainya. Semua syarat ini dibolehkan selama masih berada dalam batas kesanggupan calon suami.

Namun jika syarat itu di luar kesanggupan calon suami, syarat itu batal dan tidak berlaku, karena telah menyalahi nash syara’. Sebab syara’ telah melarang memberikan beban yang melampaui batas kemampuan seseorang.

Allah SWT berfirman (artinya),

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS Al-Baqarah [2]:286)

Selain itu, syarat di luar kesanggupan calon suami juga menyalahi nas-nas syara‘ yang menganjurkan agar nikah dipermudah atau diperingan. Pada saat menjumpai seorang sahabat yang tidak mempunyai apa-apa untuk mahar, Nabi Saw. bersabda, “Carilah walau hanya sebentuk cincin dari besi.” (HR Bukhari no 4740; An-Nasa`i no 3306; Ahmad no 21783).

Baca juga:  Hukum Suami Memukul Istri dalam Islam

Mengenai mahar sebagai hak perempuan, Nabi Saw. bersabda,

“Sebaik-baik mahar, adalah yang paling ringan [bagi laki-laki].” (HR Al-Hakim, dalam AlMustadrak no 2692)

Kesimpulannya, boleh perempuan mensyaratkan calon suaminya mempunyai harta lebih dulu, selama dalam batas kesanggupan calon suami. Jika di luar kesanggupan, syarat itu batal dan tidak boleh diberlakukan, karena telah menyalahi nash syara’. Wallahu a’lam. [MNews/Rgl]

One thought on “Calon Istri Mensyaratkan Calon Suami Punya Harta Dulu, Bolehkah?

Tinggalkan Balasan